ขอขอบคุณท่านทีมงานขายจากจังหวัดตรัง ที่เข้าร่วมประชุมจัดตั้งเครือข่ายประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่วนภาคใต้ตอนล่าง