ขอขอบคุณท่านทีมงานขายจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่เข้าร่วมประชุมจัดตั้งเครือข่ายประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่วนภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่