ขอขอบคุณท่านทีมงานขายจากจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมประชุมจัดตั้งเครือข่ายประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่วนภาคอิสานตอนล่าง ที่จังหวัดนครราชสีมา