เกี่ยวกับเรา

มุ่งมั่นสู่ผู้นำการลดค่าไฟฟ้าด้วยเครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการจัดการพลังงานไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ภารกิจ

 1. ดำเนินธุรกิจการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าให้เติบโตและยั่งยืนเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานและวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีระบบการตรวจวัดได้อย่างชัดเจนเที่ยงตรงและเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล
 2. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และมีภาพลักษณ์เป็นที่เชื่อถือได้
 3. รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. มุ่งเน้นคุณค่าพลังงานและผู้ร่วมงานโดยจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5. จัดตั้งพันธมิตรด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าให้ได้ทั่วประเทศ

เป้าหมาย

 1. เป็นเลิศด้านการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้า
 2. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเครื่องมือการว้ด และระบบประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีการยอมรับโดยสากล
 3. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ดีเสิศเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
 4. จัดตั้งเครือข่ายการจำหน่ายและติดตั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2557
 5. จัดอบรมตัวแทนเครือข่ายและผู้จำหน่ายรวมถึงผู้ติดตั้งและบริหารหลังการขายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 6. จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้กับภาคที่อยู่อาศัยอย่างน้อยปีละ 1 % ของจำนวนมิเตอร์รวมทั่วประเทศ
 7. จัดสัมมนาและสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการลดการใช้พลังงานกับผู้มีความรู้ด้านไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 9. จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมช่วยกับตัวแทนและผู้ใช้ไฟฟ้า อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

ยุทธศาสตร์

 1. รักษาลูกค้าเก่า เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ ด้วยการตลาดเชิงรุก การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ ทั้งในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 2. เร่งสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อถือและทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร การบริการลูกค้า และการดำเนินงานภายในองค์กรด้วยระบบเทศโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 4. สร้างและพัฒนาความสามารถของนักบริหารและบุคลากรในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 5. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร
 6. สนับสนุนตัวแทนและเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เกิดการจำหน่าย และบริการหลังการขายที่ดีเลิศ
 7. สร้างมาตราฐานข้อมูลรวมถึงระบบสื่อสารให้มีความสามารถในการใช้ประกอบการทำงาน ทั้งในองค์กรและนอกสำนักงาน
 8. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอสมอเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 9. จัดตั้งโรงงานประกอบโดยใช้วัสดุหลักจากผู้ผลิตเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
 10. เตรียมความพร้อมสำหรับการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

Cosmotor Global discussion

ตัวอย่างสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า

บริษัท เซส ประหยัดพลังงาน
CESS ENERGY SAVING CO.,LTD.จำกัด

899/283 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร: 02-0000-110

Line ID: @powersaver
Tel
:  098-828-2310 คุณจตุพร

Email: cosmotor@ymail.com 

Cosmotor Corporation Korea

4th floor at No. 8 of 21-gil, Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul (657-176 Hannam-dong)
TEL : +82-2-796-7427

Email: cosmotorceo@hotmail.com 

Web: Cosmotor Corporation KOREA